SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pow Powódź pow OI25 oi 25 e1 123 83% 85
pow Task Repetitions pow OI7 eng 41 65% 85
pow Task Return of the Cliquers PA2008 pow eng 5 60% 64
pow Task The Flood pow OI14 eng 27 85% 86
pow Zadanie Powódź pow OI14 oi 14 e2 d1 73 63% 73
pow Zadanie Powrót klikowców PA2008 pow pa 2008 final 3 66% 70
pow Zadanie Powtórzenia pow OI7 oi 7 e3 d2 72 59% 83