SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pow Zadanie Powrót klikowców pow PA2008 pa 2008 final 3 66% 70
pow Zadanie Powódź pow OI14 oi 14 e2 d1 46 56% 67
pow Zadanie Powtórzenia pow OI7 oi 7 e3 d2 47 53% 79
pow Task Return of the Cliquers pow PA2008 eng 5 60% 64
pow Task Repetitions pow OI7 eng 41 65% 85
pow Task The Flood pow OI14 eng 26 84% 86
pow Powódź OI25 pow oi 25 e1 78 91% 93