SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pos Posłaniec pos OI23 oi 23 e3 d1 100 66% 74
pos Poszukiwania OI16 pos oi 16 e3 d2 30 73% 74
pos Zadanie Wiejski listonosz PA2001 pos pa 2001 r5 3 100% 100