SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pio Pionek pio OI25 oi 25 e1 317 45% 55
pio Pionki pio OI1 oi 1 e1 16 75% 75
pio Task Lightning Conductor OI18 pio eng 78 61% 74
pio Task Pawn [B] pio PA2009 eng 5 20% 22
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 22 36% 40
pio Zadanie Pionek [B] pio PA2009 pa 2009 r3 b 10 40% 47
pio Zadanie Piorunochron OI18 pio oi 18 e1 36 36% 60