SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pio Pionek OI25 pio oi 25 e1 338 48% 57
pio Pionki OI1 pio oi 1 e1 19 73% 73
pio Task Lightning Conductor pio OI18 eng 81 60% 73
pio Task Pawn [B] pio PA2009 eng 5 20% 22
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 23 34% 40
pio Zadanie Pionek [B] pio PA2009 pa 2009 r3 b 17 41% 52
pio Zadanie Piorunochron pio OI18 oi 18 e1 37 35% 58