SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pas Task Stripes pas OI7 eng 28 53% 57
pas Zadanie Paski pas OI7 oi 7 e1 63 73% 77
pas Zadanie Pasy ruchu ILOCAMP11 pas 48 64% 80