SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
osi Osiągalność osi PA2016 pa final 2016 1 100% 100
osi Osiedla osi OI26 oi 26 e2 d2 87 83% 89
osi Task Axes of Symmetry OI14 osi eng 19 100% 100
osi Zadanie Osie symetrii OI14 osi oi 14 e1 34 82% 86