SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
okn Task Window OI5 okn eng 10 50% 83
okn Zadanie okn OI5 okn oi d2 e2 5 10 70% 80