SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
met Metro met OI26 oi 26 e3 d0 10 30% 59
met Task Meteors OI18 met eng 189 71% 84
met Zadanie Meteory OI18 met oi 18 e3 d2 111 69% 86
met Zadanie Metro OI13 met oi 13 e2 d1 77 36% 80