SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
met Zadanie Meteory met OI18 oi d2 e3 18 94 70% 86
met Zadanie Metro met OI13 oi d1 e2 13 66 40% 81
met Task Meteors met OI18 eng 159 71% 84
met Metro OI26 met oi d0 e3 26 5 0% 27