SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kos Task Dice kos ONTAK2007 eng 17 70% 76
kos Task Dice [A] kos PA2009 eng 9 44% 48
kos Zadanie Kości kos ONTAK2007 2 50% 50
kos Zadanie Kości kos OI12 oi 12 e2 d2 48 39% 66
kos Zadanie Kosmiczny pościg kos OIG4 oig 4 e3 94 61% 72
kos Zadanie Kostka kos ONTAK2011 1 0% 0
kos Zadanie Kostki [A] kos PA2009 pa 2009 r2 a 8 25% 32
kos Zadanie Koszykarz kos SERWY2010 1558 80% 89