SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kaj Zadanie Kajaki OI4 kaj oi d1 e3 4 231 80% 88
kaj Task Canoes OI4 kaj eng 54 92% 96