SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kaj Task Canoes OI4 kaj eng 56 92% 96
kaj Zadanie Kajaki OI4 kaj oi d1 e3 4 283 80% 88