SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kag Task C-algae OI11 eng kag copied 10 90% 98
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi d2 e3 11 6 66% 78