SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
izo Task Insulator OI9 izo eng 35 100% 100
izo Zadanie Izolator OI9 izo oi d0 e2 9 236 90% 93