SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
izo Zadanie Izolator OI9 izo oi d0 e2 9 145 92% 94
izo Task Insulator OI9 izo eng 32 100% 100