SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gon Zadanie Gońcy gon OI3 oi e1 3 7 57% 68
gon Zadanie Gonitwa gon OI5 oi d1 e3 5 18 83% 97
gon Task Chase gon OI5 eng 6 100% 100
gon Task Messengers gon OI3 eng 8 87% 87