SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
est Task Aesthetic Text OI13 eng est 23 82% 92
est Zadanie Estetyczny tekst OI13 est oi d1 e3 13 8 50% 78