SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ari Task An Arithmetic Rectangle ari CEOI2010 eng ceoi d1 2010 2 50% 55
ari Zadanie Prostokąt arytmetyczny ari CEOI2010 2 0% 25