SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 71 74% 80
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 266 73% 79
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 325 81% 86
kuc Kucharz OI24 kuc oi 24 e3 d2 53 50% 59
mid Midas OI24 mid oi 24 e3 d1 132 71% 81
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 108 76% 80
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 145 77% 87
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi 24 e1 66 81% 87
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 40 82% 89
sab Sabotaż OI24 SAB oi 24 e1 138 86% 90
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 291 76% 87
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 159 66% 78
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 52 65% 73
zam Zamek zam OI24 13 38% 53
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 94 42% 67
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 40 50% 77
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 76 76% 83