SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
doo Task Around the world doo OI21 eng 53 73% 83
klo Task Bricks klo OI21 eng 78 38% 78
kar Task Cards kar OI21 eng 91 87% 89
kur Task Couriers kur OI21 eng 182 84% 92
prz Task Criminals prz OI21 eng 93 77% 83
far Task FarmCraft OI21 far eng 96 89% 91
zal Task Freight OI21 zal eng 50 66% 77
hot Task Hotels hot OI21 eng 176 75% 83
pta Task Little Bird OI21 pta eng 186 81% 86
raj Task Rally OI21 raj eng 70 84% 91
bar Task Salad Bar bar OI21 eng 177 65% 74
waz Task Snake OI21 waz eng 10 10% 41
lam Task Solar lamps lam OI21 eng 39 51% 64
pan Task Solar Panels pan OI21 eng 70 85% 87
sup Task Supercomputer sup OI21 eng 65 60% 67
tur Turystyka tur OI21 oi 21 e3 d1 11 27% 47
bar Zadanie Bar sałatkowy bar OI21 oi 21 e1 131 54% 68
doo Zadanie Dookoła świata doo OI21 oi 21 e3 d1 68 79% 85
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 67 88% 91
hot Zadanie Hotele hot OI21 oi 21 e1 100 62% 73