SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
doo Task Around the world doo OI21 eng 48 75% 83
klo Task Bricks klo OI21 eng 75 40% 78
kar Task Cards kar OI21 eng 78 87% 88
kur Task Couriers kur OI21 eng 172 83% 91
prz Task Criminals prz OI21 eng 83 77% 83
far Task FarmCraft OI21 far eng 83 87% 90
zal Task Freight OI21 zal eng 46 63% 75
hot Task Hotels hot OI21 eng 153 75% 82
pta Task Little Bird OI21 pta eng 171 81% 86
raj Task Rally OI21 raj eng 61 86% 93
bar Task Salad Bar bar OI21 eng 164 65% 74
waz Task Snake OI21 waz eng 9 11% 43
lam Task Solar lamps lam OI21 eng 34 52% 67
pan Task Solar Panels pan OI21 eng 68 85% 86
sup Task Supercomputer sup OI21 eng 57 61% 69
tur Turystyka tur OI21 oi 21 e3 d1 10 30% 50
bar Zadanie Bar sałatkowy bar OI21 oi 21 e1 116 54% 70
doo Zadanie Dookoła świata doo OI21 oi 21 e3 d1 66 78% 85
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 61 86% 90
hot Zadanie Hotele hot OI21 oi 21 e1 89 61% 71