SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
doo Task Around the world doo OI21 eng 50 74% 83
klo Task Bricks klo OI21 eng 76 39% 78
kar Task Cards kar OI21 eng 85 87% 88
kur Task Couriers kur OI21 eng 178 84% 92
prz Task Criminals prz OI21 eng 88 78% 84
far Task FarmCraft OI21 far eng 84 89% 91
zal Task Freight OI21 zal eng 48 64% 76
hot Task Hotels hot OI21 eng 165 75% 82
pta Task Little Bird OI21 pta eng 181 82% 86
raj Task Rally OI21 raj eng 64 87% 94
bar Task Salad Bar bar OI21 eng 172 65% 73
waz Task Snake OI21 waz eng 10 10% 41
lam Task Solar lamps lam OI21 eng 36 52% 66
pan Task Solar Panels pan OI21 eng 68 85% 86
sup Task Supercomputer sup OI21 eng 63 58% 66
tur Turystyka tur OI21 oi 21 e3 d1 10 30% 50
bar Zadanie Bar sałatkowy bar OI21 oi 21 e1 122 54% 69
doo Zadanie Dookoła świata doo OI21 oi 21 e3 d1 68 79% 85
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 64 87% 90
hot Zadanie Hotele hot OI21 oi 21 e1 94 61% 72