SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bez Bezpieczeństwo minimalistyczne bez OI19 oi 19 e3 d2 14 78% 90
lic Licytacja lic OI19 oi 19 e3 d1 15 80% 94
okr Okropny wiersz okr OI19 1 0% 54
odl Task Distance OI19 odl eng 52 59% 77
fes Task Festival fes OI19 eng 22 90% 90
lit Task Letters OI19 lit eng 105 87% 90
wyr Task Leveling Ground OI19 wyr eng 9 77% 77
pre Task Prefixuffix pre OI19 eng 27 74% 81
ran Task Rendezvous OI19 ran eng 37 75% 84
pen Task Salaries OI19 pen eng 47 76% 78
squ Task Squarks OI19 squ eng 36 77% 93
tou Task Tour de Byteotia OI19 tou eng 23 86% 87
bon Task Vouchers OI19 bon eng 59 93% 94
hur Task Warehouse Store OI19 hur eng 64 84% 87
stu Task Well stu OI19 eng 23 86% 87
bon Zadanie Bony OI19 bon oi 19 e2 d1 309 79% 89
fes Zadanie Festyn fes OI19 oi 19 e1 19 68% 69
hur Zadanie Hurtownia OI19 hur oi 19 e3 d2 121 76% 82
lit Zadanie Litery OI19 lit oi 19 e1 367 80% 84
odl Zadanie Odległość OI19 odl oi 19 e1 92 39% 61