SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bez Bezpieczeństwo minimalistyczne bez OI19 oi 19 e3 d2 9 88% 95
lic Licytacja lic OI19 oi 19 e3 d1 10 80% 92
okr Okropny wiersz okr OI19 1 0% 54
odl Task Distance OI19 odl eng 45 60% 79
fes Task Festival fes OI19 eng 17 94% 94
lit Task Letters OI19 lit eng 92 85% 89
wyr Task Leveling Ground OI19 wyr eng 8 87% 87
pre Task Prefixuffix pre OI19 eng 27 74% 81
ran Task Rendezvous OI19 ran eng 32 71% 81
pen Task Salaries OI19 pen eng 43 72% 74
squ Task Squarks OI19 squ eng 29 75% 92
tou Task Tour de Byteotia OI19 tou eng 23 86% 87
bon Task Vouchers OI19 bon eng 54 92% 94
hur Task Warehouse Store OI19 hur eng 57 82% 85
stu Task Well stu OI19 eng 18 83% 84
bon Zadanie Bony OI19 bon oi 19 e2 d1 284 78% 89
fes Zadanie Festyn fes OI19 oi 19 e1 10 90% 90
hur Zadanie Hurtownia OI19 hur oi 19 e3 d2 104 79% 86
lit Zadanie Litery OI19 lit oi 19 e1 333 83% 86
odl Zadanie Odległość OI19 odl oi 19 e1 71 43% 64