SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gil Gildie gil OI17 oi 17 e1 425 85% 90
kol Kolej OI17 kol oi 17 e1 113 15% 20
ant Task Antisymmetry OI17 ant eng 33 81% 89
kor Task Beads OI17 kor eng 46 100% 100
klo Task Blocks OI17 klo eng 47 76% 90
mos Task Bridges OI17 mos eng 26 73% 79
naj Task Divine Divisor OI17 naj eng 29 58% 72
zab Task Frog OI17 zab eng 41 82% 88
gil Task Guilds gil OI17 eng 126 90% 92
cho Task Hamsters OI17 cho eng 31 74% 95
tes Task Intelligence Test OI17 tes eng 85 84% 89
lat Task Lamp OI17 lat eng 8 62% 80
mon Task Monotonicity mon OI17 eng 6 83% 90
mot Task Monotonicity 2 OI17 mot eng 8 87% 87
jed Task Ones OI17 jed eng 5 60% 82
pil Task Pilots OI17 pil eng 181 77% 90
owc Task Sheep OI17 eng owc 29 93% 95
tel Task Teleportation OI17 tel eng 37 86% 87
gra Task The Minima Game gra OI17 eng 54 92% 95
tes Test na inteligencję OI17 tes oi 17 e1 338 68% 76