SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gil Gildie gil OI17 oi 17 e1 470 85% 89
kol Kolej OI17 kol oi 17 e1 121 17% 22
ant Task Antisymmetry OI17 ant eng 33 81% 89
kor Task Beads OI17 kor eng 49 100% 100
klo Task Blocks OI17 klo eng 48 77% 90
mos Task Bridges OI17 mos eng 28 75% 81
naj Task Divine Divisor OI17 naj eng 33 57% 71
zab Task Frog OI17 zab eng 52 82% 86
gil Task Guilds gil OI17 eng 130 90% 93
cho Task Hamsters OI17 cho eng 31 77% 95
tes Task Intelligence Test OI17 tes eng 87 86% 90
lat Task Lamp OI17 lat eng 8 62% 80
mon Task Monotonicity mon OI17 eng 6 83% 90
mot Task Monotonicity 2 OI17 mot eng 8 87% 87
jed Task Ones OI17 jed eng 5 60% 82
pil Task Pilots OI17 pil eng 184 77% 91
owc Task Sheep OI17 eng owc 32 93% 96
tel Task Teleportation OI17 tel eng 39 87% 87
gra Task The Minima Game gra OI17 eng 57 92% 95
tes Test na inteligencję OI17 tes oi 17 e1 365 69% 76