SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pal Palindromy pal OI13 oi 13 e3 d2 13 69% 73
est Task Aesthetic Text OI13 eng est 33 84% 92
kry Task Crystals kry OI13 eng 18 83% 88
tan Task Dancing in Circles tan OI13 eng 7 57% 58
zab Task Frogs zab OI13 eng 61 49% 77
okr Task Periods of Words okr OI13 eng 69 82% 90
ork Task Ploughing OI13 ork eng 58 81% 86
pro Task Professor Szu pro OI13 eng 47 38% 64
szk Task Schools szk OI13 eng 18 77% 92
zos Task Sophie OI13 zos eng 38 78% 88
mis Task Teddies mis OI13 eng 26 92% 92
tet Task Tetris 3D tet OI13 eng 60 55% 62
kra Task The Disks OI13 kra eng 93 95% 98
naj Task The Invasion naj OI13 eng 37 86% 91
lis Task The Postman lis OI13 eng 10 60% 78
mag Task Warehouse OI13 mag eng 29 79% 92
est Zadanie Estetyczny tekst OI13 est oi 13 e3 d1 11 54% 79
kra Zadanie Krążki OI13 kra oi 13 e1 514 82% 89
kry Zadanie Kryształy kry OI13 oi 13 e3 d1 12 66% 86
lis Zadanie Listonosz lis OI13 oi 13 e2 d2 13 53% 73