SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pal Palindromy pal OI13 oi 13 e3 d2 27 74% 75
est Task Aesthetic Text OI13 eng est 36 83% 91
kry Task Crystals kry OI13 eng 19 84% 89
tan Task Dancing in Circles tan OI13 eng 7 57% 58
zab Task Frogs zab OI13 eng 64 50% 77
okr Task Periods of Words okr OI13 eng 80 81% 88
ork Task Ploughing OI13 ork eng 62 82% 87
pro Task Professor Szu pro OI13 eng 48 39% 65
szk Task Schools szk OI13 eng 18 77% 92
zos Task Sophie OI13 zos eng 38 78% 88
mis Task Teddies mis OI13 eng 27 92% 92
tet Task Tetris 3D tet OI13 eng 65 53% 61
kra Task The Disks OI13 kra eng 99 94% 97
naj Task The Invasion naj OI13 eng 39 84% 89
lis Task The Postman lis OI13 eng 10 60% 78
mag Task Warehouse OI13 mag eng 32 81% 93
est Zadanie Estetyczny tekst OI13 est oi 13 e3 d1 14 57% 76
kra Zadanie Krążki OI13 kra oi 13 e1 539 82% 89
kry Zadanie Kryształy kry OI13 oi 13 e3 d1 14 64% 81
lis Zadanie Listonosz lis OI13 oi 13 e2 d2 16 62% 73