SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kag Task C-algae OI11 eng kag 10 90% 98
jas Task Cave jas OI11 eng 62 59% 79
wsc Task East-West OI11 wsc eng 23 56% 89
gra Task Game gra OI11 eng 39 66% 69
bra Task Gates OI11 bra eng 21 85% 97
mak Task Maximal Orders of Permutations OI11 mak eng 15 86% 89
prz Task Passage prz OI11 eng 47 85% 95
szp Task Spies OI11 szp eng 31 67% 74
szn Task Strings OI11 eng szn 20 80% 83
mos Task The Bridge mos OI11 eng 27 92% 92
zaw Task The Competition zaw OI11 eng 30 66% 88
wys Task The Islands wys OI11 eng 17 100% 100
tur Task The Tournament tur OI11 eng 29 68% 79
bra Zadanie Bramki OI11 bra oi 11 e2 d1 12 75% 90
gra Zadanie Gra gra OI11 oi 11 e1 29 55% 57
jas Zadanie Jaskinia jas OI11 oi 11 e2 d1 27 48% 69
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi 11 e3 d2 3 100% 100
mak Zadanie Maksymalne rzędy permutacji OI11 mak oi 11 e3 d2 4 75% 84
mos Zadanie Most mos OI11 oi 11 e2 d0 77 66% 70
prz Zadanie Przeprawa prz OI11 oi 11 e2 d2 25 60% 81