SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kag Task C-algae OI11 eng kag 10 90% 98
jas Task Cave jas OI11 eng 69 62% 79
wsc Task East-West OI11 wsc eng 24 54% 87
gra Task Game gra OI11 eng 46 60% 64
bra Task Gates OI11 bra eng 23 86% 98
mak Task Maximal Orders of Permutations OI11 mak eng 17 82% 86
prz Task Passage prz OI11 eng 52 84% 95
szp Task Spies OI11 szp eng 42 66% 77
szn Task Strings OI11 eng szn 24 79% 81
mos Task The Bridge mos OI11 eng 30 86% 87
zaw Task The Competition zaw OI11 eng 36 63% 85
wys Task The Islands wys OI11 eng 20 100% 100
tur Task The Tournament tur OI11 eng 35 71% 81
bra Zadanie Bramki OI11 bra oi 11 e2 d1 14 64% 89
gra Zadanie Gra gra OI11 oi 11 e1 29 55% 57
jas Zadanie Jaskinia jas OI11 oi 11 e2 d1 29 48% 70
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi 11 e3 d2 3 100% 100
mak Zadanie Maksymalne rzędy permutacji OI11 mak oi 11 e3 d2 4 75% 84
mos Zadanie Most mos OI11 oi 11 e2 d0 84 67% 73
prz Zadanie Przeprawa prz OI11 oi 11 e2 d2 25 60% 81