SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kag Task C-algae OI11 eng kag 10 90% 98
jas Task Cave jas OI11 eng 72 59% 78
wsc Task East-West OI11 wsc eng 24 54% 87
gra Task Game gra OI11 eng 49 61% 64
bra Task Gates OI11 bra eng 26 84% 97
mak Task Maximal Orders of Permutations OI11 mak eng 25 76% 79
prz Task Passage prz OI11 eng 57 84% 96
szp Task Spies OI11 szp eng 44 68% 78
szn Task Strings OI11 eng szn 27 77% 83
mos Task The Bridge mos OI11 eng 30 86% 87
zaw Task The Competition zaw OI11 eng 40 67% 86
wys Task The Islands wys OI11 eng 21 100% 100
tur Task The Tournament tur OI11 eng 41 68% 80
bra Zadanie Bramki OI11 bra oi 11 e2 d1 15 60% 86
gra Zadanie Gra gra OI11 oi 11 e1 32 53% 55
jas Zadanie Jaskinia jas OI11 oi 11 e2 d1 30 50% 71
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi 11 e3 d2 4 75% 92
mak Zadanie Maksymalne rzędy permutacji OI11 mak oi 11 e3 d2 4 75% 84
mos Zadanie Most mos OI11 oi 11 e2 d0 92 67% 72
prz Zadanie Przeprawa prz OI11 oi 11 e2 d2 27 59% 80