SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tur Turniej tur PA2016 11 100% 100
tur Turystyka tur OI21 2 0% 14
tur Turniej trójinformatyczny tur OI25 25 64% 69
tur Zadanie Turniej tur OI11 32 40% 67
tur Task The Tournament tur OI11 eng 13 53% 74
tur Zadanie Turniej PA2002-2 tur 3 100% 100
tur Zadanie Turniej tur SERWY2010 55 54% 87
tur Zadanie Ustawiony turniej tur PA2001 3 66% 96
tur Turysta tur OI24 33 63% 74