SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wca Wcale nie Nim oi 23 e2 d2 133 27% 37
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 62 50% 54
wie Wielomian oi 25 e3 d2 119 68% 73
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 170 77% 81
add Task Addon oi 4 e2 d1 45 66% 93
age Zadanie Agenci oi 3 e3 d1 44 65% 88
age Task Agents oi 7 e3 d2 151 69% 83
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 35 34% 39
ali Task Ali Baba oi 4 e3 d2 28 96% 97
ant Task Antisymmetry oi 17 e2 d0 138 72% 85
atr Task Tourist Attractions oi 14 e1 30 26% 57
aut Task The Bus oi 12 e3 d2 96 86% 91
aut Task Automorphisms oi 7 e2 d1 14 21% 50
aut Task Motorways oi 10 e2 d1 72 34% 63
baj Task Bytecomputer oi 20 e3 d1 119 87% 91
ban Task Bank oi 8 e3 d2 3 100% 100
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 208 63% 81
bank Task Cash Dispenser oi 12 e1 77 68% 80
ban Task ATMs oi 5 e3 d1 14 50% 74
bar Task Salad Bar oi 21 e1 152 51% 66