SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tou Task Tour de Byteotia oi 19 e2 d0 96 71% 77
tou Task Tour de Byteotia 27 77% 82
atr Task Tourist Attractions oi 14 e1 38 31% 61
atr Task Tourist Attractions 39 30% 51
wie Task Tower ontak 2010 17 35% 38
wie Task Tower 6 50% 50
gra Task Tower Defense Game oi 20 e3 d0 97 90% 92
gra Task Tower Defense Game 40 90% 90
sam Task Toy Cars oi 12 e1 163 75% 83
sam Task Toy Cars 86 83% 88
tra Task Traffic ceoi 2011 d2 11 81% 88
tra Task Traffic 24 83% 89
szl Task Trails [A] pa 2011 r5 a 0
szl Task Trails [A] 0
poc Task Trains oi 15 e2 d1 176 36% 64
poc Task Trains 31 61% 78
tra Task Tram pa 2009 final 5 60% 64
tra Task Tram 12 66% 82
pod Task Travel oi 8 e2 d2 41 82% 90
pod Task Travel 2 100% 100