SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zyw Żywopłot oi d1 e3 23 203 93% 95