SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wir Task Viruses oi 7 e1 27 62% 75
wir Task Viruses 23 47% 55
bon Task Vouchers oi 19 e2 d1 362 79% 89
bon Task Vouchers 61 93% 94
spa Task Walk 21 38% 55
spa Task Walk oi 20 e2 d0 29 37% 50
pch Task Wandering Flea Trainers 2 100% 100
pch Task Wandering Flea Trainers oi 8 e3 d0 10 80% 80
mag Task Warehouse 34 79% 90
mag Task Warehouse oi 13 e2 d0 32 59% 79
hur Task Warehouse Store 76 84% 86
hur Task Warehouse Store oi 19 e3 d2 153 71% 80
str Task Watchmen 1 100% 100
str Task Watchmen pa 2009 final 1 100% 100
wod Task Water 43 67% 83
wod Task Water oi 6 e3 d2 34 73% 85
gol Task Weaker Goldbach oi 8 e2 d0 38 81% 89
gol Task Weaker Goldbach 29 79% 82
odw Task Weights oi 14 e3 d1 75 89% 90
odw Task Weights 56 92% 96