SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz 41 78% 83